Prenos prava korištenja licence

Kada korisnik plati licencu za bilo koji od Autodesk proizvoda, praktično stiče ograničeno pravo korištenja softver u okviru nekog vremenskog perioda.

U skladu sa odredbama ugovora o licenciranju korisnik ne može izvršiti prijenos prava korištenja softvera na druga lica. Isti uvjeti zabranjuju prijenos prava korištenja softvera na pridružena gospodarska društva (uključujući i podružnice nad kojima ima 100% vlasništva), bez prethodne suglasnosti Autodeska.

Korisnik može vršiti prijenos licence sa jedne lokacije na drugu, pod uvjetom da je lokacija u vlasništvu ili zakupu od strane iste pravne osobe (a ne pridruženog gospodarskog društva), i pod uvjetom da se ta lokacija nalazi u okviru iste teritorije (kako je definirano ugovorom o licenciranju).

Svaki ovakav transfer zahtjeva prethodno odobrenje od strane Autodeska, imajući u vidu potpuno diskreciono pravo proizvođača.

NAPOMENA:

Predviđeno je da korisnici sami ili uz pomoć VAR (Value Added Reseller) partnera od kojeg su nabavili softver pokreću proceduru za prijenos prava korištenja.

Prijenos licenci se može inicirati i preko slijedeće web adrese na stranici proizvođača.