Načini licenciranja Autodesk softvera

Autodesk predviđa više načina licenciranja svojih proizvoda u ovisnosti od tipa korisnika i načina korištenja.

Po načinu korištenja licence se mogu podijeliti na:

Named user
U slučaju iznajmljenog softvera (Autodesk Subscription) licenca se vezuje za konkretnog korisnika koji mora imati otvoren korisnički nalog kod proizvođača (Autodesk Account). Ovime korisnik dobiva mogućnost i pravo da softver instalira na više računala, ali se podrazumijeva da ga u datom trenutku može koristiti samo na jednom računalu, gdje je trenutno prijavljen pomoću svog naloga.

Upravljanje Named User licencama u okviru organizacije vrši Contract Administrator.

Stand-alone license (Single User)
U slučaju trajnih licenci pojedinačna licenca predviđa upotrebu jedne licence određenog Autodesk proizvoda na jednom računalu.

Licenca je direktno vezana za računalo na kojem se proizvod koristi i nalazi se na hard disku. Neophodno je izvršiti aktiviranje proizvoda.

Multiseat standalone-license
U pitanju je pojedinačna licenca koja omogućava aktiviranje i upotrebu Autodesk proizvoda, sa istim serijskim brojem, na određenom broju radnih mjesta.

Podatak o broju radnih mjesta na kojima je moguće koristiti licencu se nalazi na originalnom pakiranju proizvoda. Svaka pojedinačna instalirana kopija se ponaša kao stand-alone licenca i mora se posebno aktivirati.

Ovakav način licenciranja karakterističan je za trajne licence.

Network License (Multi User)
Mrežna licenca predstavlja skup licenci koje se dinamički dodjeljuju korisnicima od strane jednog ili više servera. Proizvodi se instaliraju i koriste na radnim stanicama, ali se prilikom svakog pokretanja od servera traži dozvola za pokretanje softvera. Ukoliko dozvoljeni broj licenci nije premašen korisnik dobiva licencu na raspolaganje, a broj raspoloživih licenci, na serveru, se smanjuje za jedan. Nakon završetka rada licenca se oslobađa i vraća na server. Softverski paket se može instalirati na proizvoljnom broju računala, ali se istovremeno može pokrenuti samo na određenom broju računala, koji je manji ili jednak broju za koji je licenca izdana. Da bi se softver pokrenuo potrebno je da računalo ima pristup serveru preko računalne mreže ili putem VPN veze.

Ovakav način korištenja može se primjeniti i na trajne i na iznajmljene licence.

NAPOMENA ZA NETWORK LICENCE (MULTI USER):

Za prenosne računare, koji se koriste na terenu, bez stalne konekcije sa serverom, moguće je obezbediti rad u off-line režimu pomoću pozajmljenih licenci. U tom slučaju računar inicijalno mora imati vezu sa serverom dok se ne izvrši pozajmljivanje. Pozajmljivanje se vrši na određeni vremenski period, pri čemu se broj raspoloživih licenci na serveru smanjuje. Nakon isteka perioda licenca na računaru se sama deaktivira i automatski biva vraćena na server.
Svakom proizvodu koji se koristi na ovaj način se dodeljuje poseban serijski broj za koji se vezuje količina raspoloživih licenci.

Za dodatne informacije i pojašnjenja:

Po tipu korisnika Autodesk licence se mogu podeliti na sledeće grupe:

• Commercial – je licenca za komercijalnu upotrebu koja kupcima omogućava upotrebu svih funkcija programa za obavljanje komercijalnih djelatnosti. Obzirom da se radi o softveru za projektiranje i kreiranje sadržaja, ovo podrazumijeva poslove projektiranja, izrade dokumentacije, studija, konzalting, proizvodnju statičnih i animiranih digitalnih sadržaja i sl.

• Not for Resale (NFR) – licenca koje nije namjenjena za daljnju prodaju. Koristi se u prezentacijske svrhe i mogu je posjedovati isključivo tvrtke koje su u partnerskom odnosu sa proizvođačem softvera. Obično su to tvrtke koje se bave prodajom softvera ili pojedinci koji se bave analizom funkcionalnosti i izradom raznih publikacija. Upotreba za profitne djelatnosti predstavlja kršenje uvjeta licenčnog ugovora sa krajnjim korisnikom.

• Educational – licenca je namjenjena za obuku. U ovisnosti od institucije koja je koristi ovise i prava korištenja:

  • Ukoliko se radi o instituciji koja se bavi komercijalnom obukom za korištenje softvera, licenca dozvoljava samo upotrebu u te svrhe. Ne smije se koristiti za druge komercijalne poslove. U ovakvim slučajevima institucija plaća godišnju članarinu i dobiva vremenski ograničene licence, a uvijek je u pitanju kalendarska godina.
  • Ukoliko se radi o obrazovnim institucijama (škole i fakulteti), koje u svom redovnom programu pored ostalih predmeta imaju i obuku za korištenje Autodesk softvera, licenca se ne smije koristiti ni u kakve komercijalne svrhe. Drugim riječima, ne smije se koristiti za projektiranje i komercijalne obuke. Licence su bez vremenskog ograničenja.

• Student and Personal Learning License – su licence namjenjene isključivo u svrhu osobnog obrazovanja. Izdaju se pod posebnim uvjetima, bez materijalne nadoknade, na ograničen vremenski period (najčešce 1 godina) i ne smiju se koristiti za bilo koje profitne djelatnosti.

• Autodesk Developer Network (ADN) Licenses – su namjenjene isključivo registriranim članovima Autodesk razvojne mreže, koji se bave razvojem programskih aplikacija koje kao platformu koriste Autodesk proizvode. Ove licence se izdaju pod posebnim uvjetima, predmet su posebnih ugovora i ne smiju se koristiti u komercijalne svrhe.

• Trial – su probne licence softvera koji se djeli u promotivne svrhe. Karakteristika ovih licenci je što su ograničene na vremenski period od 30 dana i što nemaju serijski broj, tijekom instalacije se unosi 000-00000000. Probne licence su namjenjene isključivo za prezentiranje mogućnosti proizvoda i ne smiju se koristiti u komercijalne svrhe.